با هم می آموزیم زندگی با کوه ها را

کوهنوردی تنها یک ورزش نیست ، یک سبک زندگیست بیشتر بخوانید
آخرین گزارش برنامه ها

آخرین گزارش برنامه های اجرا شده توسط باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند در بخش قابل مشاهده است . برای مشاهده بیشتر گزارش برنامه ها به مخش مربوطه مراجعه کنید

برنامه های هفته جاری

این برنامه ها در طول هفته جاری در هامی چال اجرا خواهد شد